ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч
Основно меню

Такси

Таксата за ползване на Ученическо общежитие - Ловеч е много ниска, при отлични условия на живот. Социално слабите ученици до 16 години са освободени от наем.

 

Преди началото на учебната година кандидатите за общежитие подават заявления, които се разглеждат и одобряват от съвета на възпитателите.

 

При постъпване в общежитието се заплаща такса за половината месец септември и целия месец октомври, а след това до 25 число на предходния месец, а неплатилите се считат за самоизключили се и напускат УО веднага.

  • Абитуриентите заплащат ½ такса наем, а ако останат над 15 дни-цялата такса;
  • Ученици,които са нощували повече от три пъти,заплащат пълна такса;
  • Учениците,които завършват на 15 юни заплащат ½ такса;
  • Неиздалите по опис се считат за ненапуснали и заплащат пълна месечна такса;
  • Размера на месечната такса се определя от Общински съвет-Ловеч и може да бъде променяна през годината.

Социално слабите ученици до 16 години са освободени от наем. Това е образец, който приетите след 01.09.2022г. ученици трябва да попълнят и представят в администрацията на институцията заедно с описаните съпътстващи документи с цел освобождаване от месечна такса, както следва:

  • Доходите на родителите за последните шест месеца трудов стаж в периода 01.03.2022 до 31.08.2022 г. включително. Този доход на член от семейството не трябва да надвишава 710.00 лв – минималната заплата за страната;
  • Безработни лица представят служебна бележка от Дирекция „Бюро по труда“ и Агенция „Социално подпомагане“;
  • Служебни бележки от съответните училища за брат/сестра, в уверение на това, че са ученици.