ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч

Eвропейски седмици за творчески и STEM умения по програма ЕРАЗЪМ +

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ЕВРОПЕЙСКИ СЕДМИЦИ НА ТВОРЧЕСКИ И STEM УМЕНИЯ“

 

 1. ДЕЙНОСТ

Настоящата дейност по проект "Европейски седмици на творчески и STEM умения" предвижда организиране и провеждане на мобилност на 15 ученици, възпитаници на ЦПЛР Ученическо общежитие Ловеч. За първи път общежитието има възможността като бенефициер по програма Еразъм + да реализира такъв вид мобилност. Планира се реализирането на следните стъпки за организиране и провеждане на мобилността на учениците:

 1. Провеждане на среща с всички ученици в общежитието и запознаване с целите, дейностите, очаквани резултати от проекта – октомври 2023
 2. Запознаване с процедурата и критериите за подбор на потенциалните участници и срокове за представяне на необходими документи – ноември 2023
 3. Провеждане на процедура за подбор на учениците, които ще участват в мобилността – ноември 2023
 4. Провеждане на родителска среща с определените за участие ученици, разясняване на дейностите по проекта, индикативните дати за реализирането на мобилността. Акцентира се върху обстоятелството, че ще се изисква разрешението на родителите за включване в настоящата дейност. Попълване на декларации за съгласие – 01.12.2023
 5. Провеждане на предварителна подготовка на учениците. Официалният език на общуване е английският език. Включва езикова подготовка по английски език - 200 учебни часа, от които 150 часа проведени от квалифициран преподавател по шест часа седмично присъствено в залите на общежитието, включително и в дните събота и неделя, а 50 часа са във вид на самоподготовка в онлайн езикови платформи, ще се проследява от координатора. Предварителната подготовка на участниците относно обучение за културата, традициите и образованието в Испания ще бъде реализирана в рамките на 60 часа, по шест часа седмично. Програмата ще бъде съгласувана с приемащата организация и обучението ще се проведе от учител по испански език, който е испанец. Ще бъдат обучени 17 ученици - две резерви декември 2023 – март 2024
 6. Подготовка на пътуването - родителска среща, ще бъдат раздадени информационни листи на родители с програмата на мобилността, локация на настаняването, телефони на определените за координатори лица от приемаща и изпращаща организации. Ще бъде направена застраховка на участниците и придружаващите лица и европейски здравни карти. Подписване на договори за участие в мобилността с всеки ученик, права и задължения, придобити знания и умения, включително и отговорността за обратна връзка чрез попълване на задължителния доклад от Европейската комисия – март 2024.
 7. Провеждане на мобилността. На приемащата организация чрез подписано споразумение ще бъдат делегирани права относно логистиката в Малага, трансфер от и до летището, осигуряване на градски транспорт и реализиране на предварително разработената работна програма за обучение и споделяне на опит. На всички ученици и придружаващи лица ще бъдат раздадени информационни материали свързани с организацията и провеждане на мобилността – април 2024

 

2.ДЕЙНОСТ

 

Втората  дейност на проектното предложение  предвижда включване на 5 възпитатели от ЦПЛР УО в обучителен курс на тема "STEM подход, приложение в училище" и двама члена от административния персонал. Темата е обсъдена на заседание на педагогически съвет. Програмата е обсъдена и разработена с партньорите по проекта на етап подготовка. Предвижда се изпълнение на конкретни дейности:

 1. Организиране на предварителна подготовка на участниците в мобилността - предвижда се езикова подготовка на официалния език на проекта английски език - 80 часа, подготовка за структурата на образованието в Испания - 40 часа и междукултурна подготовка - 40 часа. Всички педагози притежават сертификати за ползване на езика и езиковата подготовка е с елемент на надграждане. Междукултурната подготовка и темите за образованието на Испания ще бъдат представени от учител - испанец, който преподава в друго училище и са проведени разговори на етап подготовка декември 2023 – март 2024
 2. :Споразумение с всички участници в мобилността. Целта е да се конкретизира как той/тя ще се подготвят за мобилността, как придобитите компетенции, ще бъдат интегрирани и какви ще бъдат ползите от участие на институционално и индивидуално ниво, как обучението ще бъде оценено и признато от ЦПЛР Ловеч и с европейско измерение. Права и отговорности, включително задължението за обратна връзка чрез попълване доклада на Европейската комисия – март 2024
 3. Подготовка за закупуване на самолетни билети, организиране на транспорт до София, застраховки, европейски здравни карти и провеждане на организационна среща с участниците. Във финансов аспект тази дейност се реализира от ЦПЛР УО Ловеч. Обсъдено е разпределението на финансови средства на етап подготовка на проект – ноември – декември 2023
 4. Провеждане на мобилността. На приемащата организация чрез подписано споразумение ще бъдат делегирани права относно логистиката, трансфер от и до летището, осигуряване на градски транспорт и реализиране на предварително разработената работна програма за обучение и споделяне на опит. На всички участници в мобилността ще бъдат раздадени информационни материали свързани с организацията и провеждане на мобилността – април 2024

 

Планирано пътуване за двете мобилности: 01.04.2024 до 13.04.2024 за ученици и 01.04.23 до 08.04.23 за учители.