ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч

Проект "Личностното развитие на възпитателите - основа за креативна работа с учениците в Център за подкрепа и личностно развитие Ловеч“ - успешно начало на новата 2020/2021 учебна година

 Учебната 2020/2021 година в Ученическо общежитие Ловеч стартира успешно с вторият одобрен за финансиране проект по програма Еразъм+ "Личностното развитие на възпитателите – основа за креативна работа с учениците в Център за подкрепа и личностно развитие Ловеч“

 

Проектът "Личностното развитие на възпитателите – основа за креативна работа с учениците в Център за подкрепа и личностно развитие Ловеч“ е разработен в съответствие с целите на програма Еразъм+ . Контекстът на проекта е организиране и изпълнение на европейска мобилност с цел участие в структуриран курс за педагогическия персонал на ЦПЛР и постигане на положително въздействие върху личностното и професионално развитие на участниците в проекта. Избраният партньор по проекта, който ще реализира обучението и логистиката по мобилността е SISTEMA TURISMO в Римини - Италия, която е член основател на "ETN Network" (Education and Training Network (Мрежа за обучение и образование). Преките ползватели са педагогическият колектив - 8 възпитатели, заместник-директор и директор на общежитието. Ежедневната работа с учениците на целия педагогически персонал в основните им дейности - организиране на занимания по интереси, спортни дейности и непрекъсната комуникация с младежите при осигуряването на общежитие изисква добра психологическа, професионална и организационна подготовка на всеки възпитател. Отговорността на педагозите в образователно - възпитателния процес и осигуряване на здравословни условия на живот е двадесет и четири часова, седем дни в седмицата. Тези обстоятелства обуславят включването като ползватели по проектните дейности на целия колегиум. Изхождайки от идентифицираните нужди формулирахме следните цели по отношение на педагогическия персонал:

1. Усвояване на иновативни педагогически модели на комуникация и преподаване,разширявайки многостранната роля на възпитателя в живота, възпитанието и обучението на младежите в общежитието.

2. Подобряване на личните педагогически качества на възпитателите при участие в структуриран курс- придобиване на умения и промяна на начина на мислене, чрез които педагозите успяват да създават възможности и да избират решения в работата си с учениците.

3. Усвояване на алтернативни методи за индивидуален и диференциран подход съобразен с възможностите и личните особености на младежите.

4. Промяна на визията и съдържанието на педагогическите технологии. Повишаване на самочувствието на българския педагог.

5. Обмяна на практически опит за педагогическия персонал в общежитието в европейски

мащаб.

Участниците в мобилността ще преминат предварителна езикова – надграждащо ниво и междукултурна подготовка. Основна дейност в проекта е реализиране на мобилност на участниците с цел участие в курс „Креативност в преподаването и професионално развитие“. Възпитателите ще придобият ключови умения и компетенции, които ще способстват за личностното им усъвършенстване и професионално надграждане на педагогическите им качества. Креативността в работата като начин на мислене ще подобри комуникацията с учениците, както в индивидуалния, така и в екипния подход. Добавената стойност от обучението в Италия се постига чрез предложените теоретичните и практически занятия по време на курса, посещение на училище и срещи с учители и ученици, организирани като образователно мероприятие в последния ден на курса, както и неформалните ежедневни разговори и срещи с представителите на партньорите. Работната програма е разработена и Реализирането на проектните дейности в дългосрочен план е насочено към утвърждаване на авторитета на институцията и необходимостта и като образователна структура и създаване на взаимно сътрудничество с партньори от европейската общност. Проектното предложение е своевременно продължение на предходен реализиран проект по програма Еразъм +, в изпълнение на Европейския план за развитие на институцията. Основна характеристика на Община Ловеч е демографския срив през последните години. Формирана е конкурентна образователно-възпитателна среда с увеличаване броя на общежитията в града. Запазването на осемгодишната тенденция към увеличаване на учениците в Ученическо общежитие Ловеч, повишаване на интереса на младежите към организираните възпитателни мероприятия в центъра, както и този на родителите са показател за изпълнени цели по проекта. Неговата реализация е един градивен пример и доказателство за успех и за другите центрове за подкрепа и личностно развитие в България, както и добър опит за екипа на Сдружение на директорите на самостоятелни ученически общежития. Ученическо общежитие Ловеч ще е привлекателна и утвърдена с европейски опит структура за партньорите на институцията, за родителите и младежите, които ще направят своя избор в бъдеще.съгласувана между приемащата и изпращаща организация на ниво подготовка на проекта.

 

ГАЛЕРИЯ