ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч

Проект "Ремонт и рехабилитация на център за подкрепа и личностно развитие - Ученическо общежитие, гр. Ловеч" по процедура BG-RRP-1.001 "Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование''

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ "РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЦИЯ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ, ГР. ЛОВЕЧ"

 

Процедура BG-RRP-1.001 "Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование"

ИНВЕСТИЦИЯ 2 "МОДЕРНИЗЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА"

КОМПОНЕНТ 1 "ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ"

СТЪЛБ "ИНОВАТИВНА БЪЛГАРИЯ"

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

 

Договор №BG-RRP-1.011-0007-С01 от 08.12.2023г.

КРАЕН ПОЛУЧТЕЛ ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ПРОДУЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:08.12.2023г - 31.05.2026г

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 2 672 812,55лв. с вкл. ДДС, 100% БФП

 

Обща цел

Реализирането на проекта ще допринесе за постигане на ефективност на политиките в образованието, придобиване на ключови компетентности и мотивация за учене и личностно развитие. Основната идея е превръщането на общежитието в съвременен притегателен център за обитаване, позволяващ самоподготовката на обучителния процес с цел да се създадат условия за равен достъп до образование, чрез изграждане на благоприятна, включваща енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за повищаване мотивацията за учене и самоподготовката и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

 

Резулти

Цялостният ремонт на сградния фонд, включва ремонт на материалната база, доставка на оборудване и обзавежване, с цел създаване на съвременни, модерно обзаведени и оборудвани помещения за учене, отдих, занимания по интереси и спорт. С реализацията на проекта ще се обособят общи помещения от социален и битов характер, осигуряващи всичко необходимо на пребиваващите - читални за учене, сервизни помещения и други.

Предвижат се извърщване на основен ремонт, реконструкция на цялата сграда на общежитието, изпълнение на мерките за енергийна ефективност предписани в енергийното обследване на сградата, топлоизилация, ремонт на покрив, подмяна на дограма, подмяна на ВиК инсталации, силови и осветителни инсталации, отопление и радиатори, ремонт на снитарни възли и други строително-монтажни работи за осигуряване на цялостен обновен облик на общежитието в системата на училищното образование, както отвън, така и отвътре и за спестявяне на енергийни, водни и други ресурси.

Модернизацията на сградния фонд ще осигури качествени условия на живот в общежитията в съответствие с критериите за устойчиво развитие и по-чиста околна среда, създаване на съвременни модерно обзаведени и оборудвани помещения за учене, отдих, занимания по интереси и спорт, в съответствие с изискванията на Наредба №24 от 10.09.2020г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и  центровете за подкрепа и личностно развитие.