ЦПЛР Ученическо общежитие - Ловеч

„Креативни, знаещи, можещи“

Проекта е финансиран по национална програма Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в Центровете за подкрепа за личностно развитие.

 

С реализирането на проект „Креативни, знаещи, можещи“ по Национална програма „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ” от Ученическо общежитие Ловеч се осигурява комфортна и релаксираща възпитателна среда и  условия за разгръщане на креативния потенциал и осъзнатост на младежите в създадена стая за занимания по интереси. За първи път е дадена възможност за участие на 22 самостоятелни ученически общежития в национална програма. Екипът разработил проекта с гордост отбелязва, че той е класиран между първите три одобрени за финансиране за сумата от 10 000 лв. Осигурява се възможност учениците да ползват книги, енциклопедии, образователни и занимателни игри и заниманията им ще бъдат обезпечени с достатъчно материали. В съответствие с график на часовете по занимания по интереси младежите ще участват според приоритетите си в следните тематични направления: „Занимателна математика и математическа лингвистика“, „Младежки дебати“, „Прометей – клуб за художествено слово“, клуб за народни танци „Нашенчета“, „Спортни дейности“, „За животните с любов“. При изпълнение на дейностите по проекта у учениците ще се развиват и усъвършенстват знания, умения, навици и  отношения, гарантиращи качествено образование и възпитание. Идеята на проектните дейности е чрез предложените и организирани занимания по интереси да се постигне нестандартно, извън училищната рамка неформално обучение. Зимните дни на учениците ще бъдат запълнени в свободното време с игри на футболните маси.